18 October 2010

Maiko Fukuai, ふく愛 at Mizuekai, smile

Maiko Fukuai, aisatsu
Kyoto 2010 Kyoto wonder! And to conclude this Mizuekai series, another smile of Fukuai-san.Maiko Fukuai, smile
Kyoto 2010

No comments:

Post a Comment